052-8708655
  052-9245472
   08-6232400
 08-6232456
E_mail: info@ashda.co.il

 

 

הנדסת מבנים  |  קורסים 
שירותים ויעוץ בטיחות
 
| הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
  
|  כיבוי אש
 
השירותים >

הכנת תיק מפעל

דף הבית >> הכנת תיק שטח/מפעל >> הכנת תיק מפעל
 
תיק מפעל

ע"פ תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשי"ג – 1993
סעיף 4 (א): "בעל מפעל יכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול
מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה".

מי מוגדר כמפעל מסוכן?

מפעל מסוכן הנו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים
המסוכנים על תקנותיו. להלן מס' דוגמאות לכך:
שם החומר כמות לדיווח (ק"ג) 
כלור     5
אמוניה אל-מימית    10
בנזין   200,000 
גפ"מ   8,000 
 

תוכן תיק המפעל:
• תוכנית המפעל ותיאורו.
• תקריות העלולות להתרחש.
• אמצעי מיגון בפני תקלות בייצור.
• אמצעי בטיחות בתחום המפעל.
• היערכות לטיפול בתקלות.
בהצעה לעדכון תקנות אלה, ישנה הפנייה למסמך הנחיות לכתיבת תיק המפעל.

חשוב: חלה חובת תרגול נוהל החירום אחת לשנה, וקיימת טבלה המאפשרת לגורמי החירום לפקח על כך. 

לפרטים נוספים התקשר 052-8708655,  052-9245472 או צור קשר >>
 

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים