052-8708655
  052-9245472
   08-6232400
 08-6232456
E_mail: info@ashda.co.il

 

 

הנדסת מבנים  |  קורסים 
שירותים ויעוץ בטיחות
 
| הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
  
|  כיבוי אש
 
השירותים >

תפקידיו של ממונה הבטיחות בהתאם לדרישות החוק

דף הבית >> מאמרים >> תפקידיו של ממונה הבטיחות בהתאם לדרישות החוק
תפקידיו של ממונה הבטיחות בהתאם לדרישות החוק
 
דרישות החוק למקומות עבודה
ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 1966
  1. לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים , תקנות בענייני בטיחות. לסייע לאנשי הניהול בתכנון הבטיחות , גיהות , הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית ולקדם את התודעה בנושאים הבאים:
  2. לאתר מפגעי בטיחות וגהות ולהודיע למעביד.
  3. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים בתהליכי עבודה במתקנים בציוד וחומרים.
  4. לפעול קיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה , מסירת מידע והדרכת עובדים.
  5. הכנת תוכנית בטיחות שנתית מפעלית.
  6. לוודא ביצוע הוראות תוכנית הבטיחות, והכללת דרישות בטיחות בהוראות עדכניות לשימוש. תחזוקה ואחסון בטוח של ציוד.
  7. לברר סיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, להפיק לקחים , לבצע תחקירים ולהציע צעדים למניעת הישנות התאונות.להביא לידיעת העובדים בדבר תאונות.
  8. ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
  9. הכנת מידע ותמצית בכתב של הסיכונים בעבודה , פרסומן ועדכונם.
    10.לוודא סימון חומרים , ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט 
      הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

     11.לוודא שיש ביקורת ומעקב על מצב התקני בטיחות וגהות,ציוד מיגון,
           ציוד המחייב בדיקות תקופתיות.

     12.לוודא קיום בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמי סיכון ונדרשים 
          בדיקות ומעקב .

     13.לוודא קיום בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות ע"י מעבדות מוסמכות
          כנדרש בחוק ולתעד ממצאים ולהביא לידיעת המעסיק.

     14.לוודא הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בעסקתם של
          קבלני חוץ.

     15.לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ולמסור לה את המידע
          הדרוש לפעילותה.

     16.להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפות סכנות מיידיות לחיי העובד
          ולדווח למעביד.
 
     17.לוודא קיום תוכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

     18.לייצג את המפעל מול מפקח עבודה אזורי.

     19.ללוות את המפקח העבודה בביקוריו במפעל.
 
 
 

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים